FAQs Complain Problems

समाचार

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. 2079/80 मा समाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभाग्राहिको विवरण ७९/८० Thursday, January 11, 2024 - 16:02 PDF icon NABIL_11003072_Salyan_Darma_6_2079_80_4_112932.pdf
वडा नं. ६ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँने लाभग्राहिको विवरण ७६/७७ Wednesday, August 28, 2019 - 12:17 PDF icon अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता ।.pdf, PDF icon जेष्ट नागरिक भत्ता अन्य ।.pdf, PDF icon जेष्ट नागरिक भत्ता दलित ।.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्गता भत्ता ।.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता दलित ।.pdf, PDF icon विधवा भत्ता ।.pdf
वडा नं. ५ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँने लाभग्राहिको विवरण ७६/७७ Wednesday, August 28, 2019 - 11:22 PDF icon अत्ति असक्त्त.pdf, PDF icon जेष्ठ दलित.pdf, PDF icon जेष्ठनागरीक.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्ग.pdf, PDF icon वालवालिका.pdf, PDF icon विधवा.pdf
वडा नं. ४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँने लाभग्राहिको विवरण । ७६/७७ Wednesday, August 28, 2019 - 11:16 PDF icon अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता ।.pdf, PDF icon जेष्ठ जागरिक भत्ता अन्य.pdf, PDF icon जेष्ठ जागरिक भत्ता दलित.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्गता भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf
वडा नं. ३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँने लाभग्राहिको विवरण ७६/७७ Wednesday, August 28, 2019 - 11:13 PDF icon अत्ति अशक्त अपाङ्गता भत्ता.pdf, PDF icon जेष्ट जागरिक भत्ता दलित.pdf, PDF icon जेष्ट नागरिक अन्य.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्गता भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता दलित.pdf, PDF icon विधुवा भत्ता.pdf
वडा नं. १ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँने लाभग्राहिको विवरण । ७६/७७ Wednesday, August 28, 2019 - 11:04 PDF icon अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता ।.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक दलित.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता अन्य ।.pdf, PDF icon पुर्ण अपाङ्गता भत्ता.pdf, PDF icon बालबालिका सुरक्षा भत्ता.pdf, PDF icon विधवा भत्ता.pdf