FAQs Complain Problems

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.ब. 2080/81 को तेस्रो तराइमासिक अबधिसम्मको आय व्ययको विवरण ८०/८१ Monday, March 18, 2024 - 19:27 PDF icon तेस्रो तराइमासिक सम्मको आय व्ययको विवरण.pdf
पहिलो चौमासिक बित्तिय विवरण ८०/८१ Thursday, January 18, 2024 - 09:03 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २७२ ( बित्तिय प्रतिवेदन ).pdf, PDF icon पहिलो चौमासिक आय व्ययको विवरण.pdf
शिक्षा शाखाको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 13:44 PDF icon शिक्षा शाखा.pdf
भौतिक पूर्वाधार अर्धवार्षिक प्रतिबेदन ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 13:43 PDF icon भौतिक पूर्वाधार अर्धवार्षिक प्रतिबेदन.pdf
जिन्सी शाखाको 2079 सालको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 13:42 PDF icon जिन्सी शाखाको प्रतिवेदन.pdf
विपद व्यवस्थापन शाखाको अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०७९ ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 13:41 PDF icon विपद व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन.pdf
पशु सेवा शाखामा आ =व =२०७९/०८० अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 13:40 PDF icon पशु सेवा शाखा प्रगतिक़ विवरण २०७९.pdf
महिला वालवालिका तथा सामाजिक विकास शाखा प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० Thursday, February 9, 2023 - 13:39 PDF icon महिला विकास शाखा चौमासिक विवरण.pdf
आ।ब। २०७९।८० क्षेत्रगत बजेट तथा खर्च विवरण ७९/८० Wednesday, January 18, 2023 - 18:11 PDF icon प्रथम+चौमासिक+क्षेत्रगत+बजेट+.pdf
आ।ब। २०७९।८० प्रथम चौमासिक खर्चको फाँटवारी ७९/८० Wednesday, January 18, 2023 - 18:10 PDF icon प्रथम+चौमासिक+खर्चको+फाँटवार.pdf