FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दार्मा गाउँपालिका कार्यसंचालन निर्देशिका,२०७७ (पहिलो संसोधन समेत) ७९/८० 11/25/2022 - 13:36 PDF icon कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७७ ( पहिलो संसोधन समेत).pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७७ (पहिलो संसोधन समेत) ७९/८० 11/25/2022 - 13:03 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७७ (पहिलो संसोधन समेत).pdf
स्वयंसेवक प्राविधिक छनोट कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:11 PDF icon स्वयंसेवक प्राविधिक छनोट कार्यविधि,२०७८.pdf
सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:10 PDF icon सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७८.pdf
सञ्चितकोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:10 PDF icon सञ्चितकोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि,२०७८.pdf
वन ऐन,०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:09 PDF icon वन ऐन,०७८.pdf
वडा मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:08 PDF icon वडा मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf
दार्मा गाउँपालिकामा राजश्व परार्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:07 PDF icon दार्मा गाउँपालिकामा राजश्व परार्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि,२०७८.pdf
दार्मा गाउँपालिकामा टोलविकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:06 PDF icon दार्मा गाउँपालिकामा टोलविकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि,२०७८.pdf
दार्मा गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 11/25/2022 - 12:06 PDF icon दार्मा गाउँपालिकाको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता कार्यविधि,२०७८.pdf

Pages